هر آدمی، اگرچه که عاشق، اگرچه خاص

وقتی زمان گذشت، گمانم عوض شود

 

 

::آرش شفاعی::

 

_______________________________________

پ.ن:

اتفاقی بهش برخوردم

و این اتفاقی ها هیچ وقت برام اتفاقی نبودند...

 

 

 

تصویر ظاهرا بی ربطه 

اما به منی که این روزها زیادی به دور دست خیره میشم شباهت و قرابت غریبی داره