تقوا نبوده علت شب زنده داری ام
بی خوابی عمیق من از فکرهای توست...

 

 

::پدیده زارع::

______________________                                                                                                                                                                              

پ.ن:                                                                                                                                                                                               

گفتی چه کسی؟
در چه خیالی؟
به کجایی؟

بی تاب توام، 
       محو توام، 
       خانه خرابم ...!


::بیدل::